BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan Advokat Thorbjørn Hævdholm ApS håndterer de personoplys-ninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos os, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplys-ninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelses-loven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer, blandt andet ved behandling af vores klienters sager, ansættelse af nye medar-bejdere og markedsføringsaktiviteter.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1 Advokat Thorbjørn Hævdholm ApS er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sik-rer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Advokat Thorbjørn Hævdholm ApS (herefter: advokat Thorbjørn Hævdholm)
Teglholmens Østkaj 55, 5.
2450 København SV
CVR-nr.: 3194 5399
E-mail: tch@advth.dk
Telefon: 2674 7813

2. FORMÅL OG GRUNDLAG

2.1 Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelses-lovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplys-ningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

2.2 I forbindelse med varetagelse af inkasso- og rykkerservicesager er vores opdrag at inddrive vores klien-ters udestående fordringer, herunder evt. via tilbagetagelse af et af klienten finansieret aktiv eller tvangsrealise-ring af et pantsat aktiv. Vores behandling af oplysningerne sker med hjemmel i databe-skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, artikel 9, stk. 2, litra f eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

2.3 I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

2.4 Ved ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondatafor-ordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse. Behandling af personlighedstests, logiske tests mv. sker tilsvarende med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, eller via samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2, litra a og databe-skyttelseslovens § 12.

3. SÆRLIGT VEDRØRENDE BEHANDLING AF KONKURSBOER

3.1 I forbindelse med behandlingen af konkursboet sker der indsamling og behandling af oplysninger om fysiske personer. Vi behandler kun sådanne personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at fore-tage behandlingen, og når det vurderes at være nødvendigt i forbindelse med den konkrete bobehand-ling. Personoplysningerne behandles ikke til andre formål. Når omstændighederne kræver det, kan vi både indsamle og behandle almindelige oplysninger, følsomme oplysninger og andre særlige kategori-er af oplysninger om fysiske personer. Advokat Thorbjørn Hævdholm er dataansvarlig for behandlin-gen af de personoplysninger, som konkursboet er i besiddelse af.

3.2 Kurators indsamling og gennemgang af materiale i det konkursramte selskab sker med henblik på at fremme boets behandling, herunder identificere og realisere selskabets aktiver, undersøge om der er foretaget omstødelige eller erstatningspådragende dispositioner mv., samt undersøge selskabets for-hold i øvrigt, herunder registrere anmeldelser, vurdere anmeldelser, gennemføre fordringsprøvelses-sager og udbetale eventuel dividende. Dette er en del af det arbejde kurator har pligt til at udføre i henhold til konkurslovens regler, og behandlingen af sådanne oplysninger har således hjemmel i da-tabeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige oplysninger), databeskyttelsesforord-ningens artikel 10 (oplysninger om strafbare forhold) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (CPR-nummer) Derudover har kurator ret til at behandle følsomme oplysninger i det omfang behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesfor-ordningens artikel 9,stk. 2, litra e.

3.3. Kurator videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for behandlingen af konkurs-boet. Der vil eksempelvis kunne ske videregivelse af oplysninger til Lønmodtagernes Garantifond i for-bindelse med dennes behandling af eventuelle anmeldelser overfor denne, og der vil der kunne vide-regives personoplysninger til skifteretten, Gælds-/Skattestyrelsen og politiet i henhold til konkurslo-vens og selskabslovens regler. Personoplysninger vil også blive delt med Advokat Thorbjørn Hævd-holm ApS’ ansatte, som forestår behandlingen af konkursboet, samt Advokat Thorbjørn Hævdholm ApS’ IT-leverandører, hos hvem oplysningerne vil kunne blive lagret.

4. VIDEREGIVELSE MED VIDERE

4.1 Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

4.2 Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplys-ninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

4.3 Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det ale-ne under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyt-telseslovgivning.

4.4 Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører Capto A/S i henhold til databehandleraf-taler og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

4.5 Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret ad-gang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun per-soner, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

5. OPBEVARINGSPERIODE

5.1 Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende for-ældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

5.2 I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

6. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

6.1 De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

– ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandlerret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
– ret til at få urigtige oplysninger rettet
– ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige gene-relle sletning
– ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gælden-de eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
– ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
– ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt i visse tilfælde at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

6.2 Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legi-timation.

6.3 Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legi-timation.

6.4 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

6.5 Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personop-lysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Denne orientering er senest opdateret i januar 2022 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis samt i overensstemmelse med justeringer i vores forretningsgange.