CVR-nummer: 31945399

Telefon: 26 74 78 13

Email: tch@advth.dk

Advokat Thorbjørn Hævdholm ApS har klientkonto i Danske Bank.

Reg.nr.                 3409
Konto                   3411616258
IBAN                    DK6630003411616258
BIC/SWIFT        DABADKKK

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Oplysninger om beskikkelse, forsikring med videre:
I medfør af § 59a i Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund kan det oplyses, at advokat Thorbjørn Hævdholm er medlem af Det Danske Advokatsamfund, ligesom advokat Thorbjørn Hævdholm er beskikket af det danske Justitsministerium.

Endvidere er advokat Thorbjørn Hævdholm omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning, etableret i overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler herom. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvorfra denne udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK, Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø, CVR-nr.: 41 26 86 38, under police nr. 156-76478345-30017.

Vilkårene for advokat Thorbjørn Hævdholms bistand fremgår af forretningsbetingelserne (link). Forretningsbetingelserne er gældende for alle opgaver, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Advokat Thorbjørn Hævdholm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Er du utilfreds med mit salær eller adfærd i en konkret sag, er jeg altid indstillet på en drøftelse heraf. Kan enighed ikke opnås, kan klage ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nævnets hjemmeside finder du her.