Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Generelt

1.1 Forretningsbetingelser for Advokat Thorbjørn Hævdholm ApS (herefter: advokat Thorbjørn Hævdholm) senest opdateret i februar 2023. Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver som udføres af advokat Thorbjørn Hævdholm. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

 

2. Advokat Thorbjørn Hævdholm aps

2.1 Advokat Thorbjørn Hævdholm er et anpartsselskab med CVR-nr. 31 94 53 99. Advokaterne heri er beskikket af Justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejeloven § 126 og Advokatsamfundets etiske regler.

 

3. Ved sagens modtagelse

3.1 Ved modtagelse af en sag undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores egne interne procedurer, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen.

3.2 Advokat Thorbjørn Hævdholm er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi har pligt til at indhente de efter loven til enhver tid påkrævede oplysninger fra klienter. Nye kunder skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab.

3.3 Såfremt vi måtte få mistanke om, at en klient hvidvasker penge eller finansierer terrorisme, er vi forpligtede til at underrette National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om aktiviteterne samt videregive klientens identitetsoplysninger til NSK. Vi må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

4. Behandling af personoplysninger

4.1 Som led i vores rådgivning behandles personoplysninger om de enkelte klienter. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

 

5. Fortrolighed

5.1 Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

 

6. Insiderregler

6.1 Advokat Thorbjørn Hævdholms medarbejdere er undergivet interne regler i overensstemmelse med lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

7. Anvendelse af rådgivning

7.1 Advokat Thorbjørn Hævdholms rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.

 

8. Dokumenter

8.1 Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares i mindst fem år fra fakturadato.

 

9. Klientmidler

9.1 Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter gældende regler. Tilskrevne renter tilfalder klienten efter gældende regler, og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

9.2 Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Advokat Thorbjørn Hævdholm har ikke noget ansvar for indskud på klient-bankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

10. Salær

10.1 Advokat Thorbjørn Hævdholms salær beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede salær er rimeligt.

10.2 På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over salærets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at salæret forventes at overstige overslaget.

10.3 Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede salær eller kriterierne for salærets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

10.4 Vi kan anmode om forudbetaling af salær og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Klienten godskrives tilskrevne renter efter gældende regler. Forudbetalinger anvendes til udligning af salær og udlæg, medmindre andet aftales.

 

11. Udlæg

11.1 Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter. Vi kan anmode om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtage sådanne omkostninger på den førstkommende faktura.

 

12. Fakturering

12.1 Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes normalt hvert kvartal eller halv- og helårligt.

12.2 Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller procedurer.

12.3 Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

 

13. Ansvar og ansvarsbegrænsning

13.1 Advokat Thorbjørn Hævdholm rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vores ansvar er begrænset til DKK 2.500.000 for hver enkelt sag. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

13.2 Advokat Thorbjørn Hævdholm er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som advokat Thorbjørn Hævdholm efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som advokat Thorbjørn Hævdholm har henvist klienten til.

 

14. Klage

14.1 Advokat Thorbjørn Hævdholm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse regler findes på Advokatsamfundets hjemmesidewww.advokatsamfundet.dk.

14.2 Klienten kan ved utilfredshed med Advokat Thorbjørn Hævdholms rådgivning eller behandling af en advokatopgave eller det fastsatte salær altid kontakte Advokat Thorbjørn Hævdholm. Klienten kan også indgive klage over Advokat Thorbjørn Hævdholms rådgivning eller behandling af en advokatopgave eller det fastsatte salær til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller ved at anvende Advokatnævnets digitale klageportal på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

15. Lovvalg og værneting

15.1 En tvist mellem en klient og advokat Thorbjørn Hævdholm skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

 

 

Opdateret februar 2023